§1 Tegnelse af abonnement

Når du tegner et abonnement på Journalista.dk, modtager du efterfølgende de nødvendige log-in-informationer. Informationer du skal gemme, da de knytter sig til dit abonnement.

Med abonnementet følger blandt andet adgang til alle artikler, som er bragt eller vil blive offentliggjort på siden.

 

§2 Privat eller erhverv – typer af abonnement og pris

Kun privat brug af Journalista.dk gør, at du kan tegne et privatabonnement. Hvis du eksempelvis arbejder for et medie som en avis eller et website og helt eller delvist vil bruge Journalista.dks artikler i denne forbindelse, skal du tegne et erhvervsabonnement.

Et privatabonnement koster 300 kroner per år, mens et erhvervsabonnement koster 2.000 kroner – begge priser er inklusiv moms.

 

§3 Anvendelse af abonnement

Et privatabonnement kan kun anvendes af den person, der står opført som bruger i forbindelse med købet. Således er det eksempelvis ikke muligt at overdrage ens login til andre, ligesom det også vil være i strid med abonnementsvilkårene på anden måde at lade andre gøre brug af sit abonnement.

Stk. 2. Et erhvervsabonnement giver mulighed for, at der kan ske login af 10 forskellige brugere.

Stk. 3. Journalister, skribenter eller andre der helt eller delvist er tilknyttet et medie såsom eksempelvis men ikke alene en avis, tv-station, netavis og blog, kan alene gøre brug af et erhvervsabonnement.

 

§4 Abonnementets løbetid

Et abonnement løber for et år svarende til 365 dage af gangen, således at der kan ske automatisk fornyelse. En sådan vil alene ske efter, at kunden bliver underrettet på forhånd – og får mulighed for at fravælge sig fornyelsen.

Stk. 2. Abonnementet er uopsigeligt i aftaleperioden, ligesom fortrydelsesret ikke kan anvendes i henhold til Forbrugeraftalelovens regler, eftersom denne ikke finder anvendelse for køb af denne type.

 

§5 Fremsendelse af faktura

Såfremt en virksomhed ønsker at få fremsendt en faktura for købet af et erhvervsabonnement, sker dette efter nærmere aftale, ved at skrive til emailadressen lars@bjoerknaes.dk.

 

§6 Aftalepartner

Journalista.dks fysiske postadresse er Calle Linaje 4, 29001 Malaga, Spanien. Kontakt kan ske via emailadressen lars@bjoerknaes.dk eller på det danske telefonnummer 65742400 alle hverdage mellem 10 og 12.

 

§7 Opkrævning af betaling

Opkrævning af betaling for abonnementer, sker via ekstern partner. Af samme årsag kan det være et andet firma/navn, der står opført som modtager/formidler af betalingen. Eksempelvis Stripe, som aktuelt forestår betalingernes gennemførsel via SSL-kryptering. Grundet betalingsformen, er det ikke Journalista.dk, der modtager informationer om eksempelvis kreditkortnumre og andre betalingsoplysninger.

 

§8 Ændring af vilkår for abonnement

Journalista.dk er berettiget til under hensyntagen til de indgåede abonnementsaftaler, at ændre sine standardvilkår. Ændringer offentliggøres under Standardvilkår på Journalista.dk via adressen https://www.bjoerknaes.dk/standardvilkaar-ved-koeb-af-abonnementer/

 

§9 Ansvarsfraskrivelse og mangler

Journalista.dk påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tab, opstået grundet eksempelvis tekniske problemer, internetforbindelser, behandling af betaling eller andet.

Såfremt abonnementer mener at det købte ikke lever op til det forventede, henvises til Købelovens mangelsbestemmelser.

 

§10 Forkert anvendelse af abonnementet

Såfremt der sker forkert anvendelse af det købte abonnement, eksempelvis ved erhvervsmæssigt brug af et privat abonnement eller hvor flere end indehaveren anvender et log-in, medfører dette et berettiget krav om betaling af det korrekte antal abonnementer, hvilket sker med en betalingsfrist på 8 dage fra fremsendelsen. Ved siden af betalingen for det korrekte antal abonnementer, medfører overtrædelser et berettiget krav om en sanktion svarende til et beløb identisk med betalingen for det korrekte antal abonnementer.

Stk. 2. Såfremt der ikke efter påkrav sker betaling af det korrekte abonnement, suspenderes det købte – typisk private abonnement – indtil betaling sker. Dette uden at der helt eller delvist, sker tilbagebetaling af det allerede betalte. Samtidig medfører suspensionen ikke, at der sker frafald af det økonomiske krav for den uberettigede anvendelse.

Stk. 3. Forskellen mellem det forkert betalte og det korrekte beløb, opkræves via faktura.

 

§11 Ophavsretlig beskyttelse

Indholdet på Journalista.dk er ophavsretligt beskyttet, hvorfor det er i strid med gældende lovgivning eksempelvis at kopiere hele eller dele her af.

Såfremt der sker brud på Journalista.dks ophavsret, vil der som minimum ske fremsendelse af et berettiget krav og ifaldelse af erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler.

 

§12 GDPR

Registrering og behandling af oplysninger omkring abonnenter, sker fortroligt. Så snart der ikke længere er behov for deres opbevaring, sker der slettelse.

 

Bemærk : De indhentede oplysninger anvendes alene i forhold til at stille abonnementsydelsen til rådighed for kunden.